Tillsyn & Ansvar

Med förmedlare avses fysisk person anställd hos Försäkringskompetens i Uppsala AB med rätt att förmedla försäkring.

Försäkringskompetens i Uppsala AB, org.nr 556584-5624, Knivsbrunna 33, 755 98 Uppsala, telefon: 018-37 01 45, Hemsida: www.fkomp.com, e-post: fornamn.efternamn@fkomp.com


Registrering och tillsyn

Försäkringskompetens i Uppsala AB är registrerat hos Bolagsverket att förmedla skadeförsäkring. Uppgifter om registrering kan inhämtas hos Bolagsverket, 851 81 SUNDSVALL, telefon: 0771-670 670, fax: 060-12 98 40, webbplats: www.bolagsverket.se, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och skall på begäran upplysa om en anställd hos Försäkringskompetens i Uppsala AB har tillstånd att förmedla försäkringar och om eventuella begränsningar finns rörande slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om Finansinspektionen: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, telefon: 08- 787 80 00, fax: 08 -24 13 35, webbplats: www.fi.se, e-post: finansinspektionen@fi.se


Ansvar

Om Försäkringskompetens i Uppsala AB uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag om försäkringsförmedling (SFS 2018:1219) är Försäkringskompetens i Uppsala AB ersättningsskyldig för skada som därigenom drabbar Kunden. Om Kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringskompetens i Uppsala AB:s skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp om utgår ur meddelad obligatorisk ansvarsförsäkring. Försäkringsgivare är QBE, försäkringsnummer 064 0000920. Högsta ersättningen som kan lämnas ur ansvarsförsäkringen är 1 300 380 Euro per skada och 2 600 750 Euro per år. Direktkrav kan ställas till ansvarsförsäkringsgivaren enligt ovan.


Klagomålshantering

Om Kunden vill framställa klagomål till Försäkringskompetens i Uppsala AB skall kontakt tas med klagomålsansvarig hos förmedlaren. Klagomålsansvarig är Martin Lindberg telefon 018-37 01 45. Finansinspektionen är underrättad om vem hos Försäkringskompetens i Uppsala AB som är utsedd till klagomålsansvarig.


Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.
802
807